Main Page Sitemap

Collectieve bonus

De bonus is immers vrijgesteld van belastingen tot casino circus quievrain een bepaald te indexeren bedrag, bepaald per werknemer en per kalenderjaar.
Uitleg over de controleprocedure bij een toetredingsakte.
Het doel ervan is de motivatie van de werknemers te verhogen en hen te betrekken in een gemeenschappelijk doel van de onderneming.Voorwaarde is wel dat deze doelstellingen betrekking hebben op de collectieve resultaten van een onderneming of een groep van werknemers, dat ze meetbaar en verifieerbaar zijn en dat hun uitkomst onzeker.PMA staat voor "Positive Mental Attitude".Indien er voor de betrokken groep werknemers in uw onderneming geen vakbondsafvaardiging aanwezig is, dient het bonusplan ingevoerd te worden via toetredingsakte.Voor de RSZ wordt de bonus niet beschouwd als loon voor een maximumbedrag van.383 EUR bruto in 2019 (.941 EUR netto een solidariteitsbijdrage van 13,07 per kalenderjaar en per werknemer.Alle praktische informatie over het elektronisch invullen en neerleggen van een toetredingsakte is beschikbaar in een handleiding (pdf).Voor de fiscus wordt de bonus vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van.941 EUR netto in 2019, per kalenderjaar en per werknemer.
Een werkgever kan voortaan een toetredingsakte elektronisch indienen bij de Griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wanneer er voor de betrokken groep werknemers waarvoor een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden sac a dos roulette fille ikks voordelen wordt ingevoerd geen vakbondsafvaardiging bestaat.U betaalt uw premie aan Menzis.In 2006 is de PMA zorgverzekering ontstaan.Zoals gebruikelijk wordt ook voor 2019 het maximumbedrag van de bonus licht verhoogd.24 van betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag, kan geen gebruik maken van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.Ondanks de weinig gunstige socialezekerheidsbehandeling blijft de collectieve bonus, dankzij het zeer aantrekkelijke fiscale regime, een veelgebruikt verloningsinstrument.Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.De werkgever die overgaat tot een procedure van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de onderneming als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst.Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari aangepast en bedraagt momenteel.830 EUR.De totale kost hiervan voor u bedraagt.499 euro.Het is dan ook een budgetvriendelijke én motiverende manier om bonussen uit te betalen aan uw personeel.De toegang tot gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID).Bovendien worden op 1 januari een nieuw standaardformulier én een onlineprocedure gelanceerd om de bonus aan te vragen.Via de toepassing kan de toetredingsakte gedownload worden in pdf-formaat; gedurende 15 kalenderdagen een register van opmerkingen ter beschikking dient te houden van de betrokken werknemers; na afloop van de termijn van 15 kalenderdagen het opmerkingenregister dient te sturen naar de regionale directie van het.
Contacteer ons voor meer informatie.

Sitemap