Main Page Sitemap

Bedrijfsvoorheffing bonus
bedrijfsvoorheffing bonus

Een extraatje voor de werknemer onder de vorm van een vera en john casino betrouwbaar bonus wordt in België echter zwaar belast.
Een mogelijk alternatief is om een loonbeleid op te zetten dat persoonlijke en collectieve voordelen combineert.
Het is immers niet logisch dat de werkgever voldoende middelen heeft om een loonbonus te betalen, maar niet om zijn personeel aan het werk te houden.
Maar om na te gaan hoeveel loonkosten je bespaart, moet je vertrekken van het nettobedrag dat je wilt toekennen. .Het bedrag voor de bedrijfsvoorheffing (belastingen) die je werkgever afhoudt van je loon, wordt bepaald door onderrichtingen van de Minister van Financiën (FOD).Echter de werknemer zal wel een solidariteitsbijdrage betalen gelijk aan 13,07.Het wettelijke pensioen van je medewerkers wordt opgebouwd via RSZ-bijdragen op het brutoloon.Auteur: Peggy Criel 2019 Partena Professional.In hoofde van de werkgever vormt de winstpremie hierdoor geen aftrekbare kost.Vanaf de wedde van april 2011 hebben contractuele personeelsleden die genieten van een werkbonus ( vermindering van de RSZ-bijdrage) recht op een vermindering van hun bedrijfsvoorheffing.Die inhouding werkt bevrijdend,.w.z.Nieuw sinds : de loonbonus kan niet langer worden toegekend door werkgevers die de informatie- en raadplegingsprocedure in het kader van een collectief ontslag met sluiting van de onderneming hebben opgestart. .De bonus toegekend in het kader van cao.
Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet.
Persoonlijke doelstellingen mogen niet in een loonbonusplan opgenomen worden.
Je kunt hem dus niet toekennen aan bedrijfsleiders of aan een individuele medewerker.Als werkgever betaal je een solidariteitsbijdrage van 33 op een loonbonus, vergelijkbaar met de patronale lasten op het standaardloon van je medewerkers.Fiscaal is er op het ogenblik van de toekenning van de warranten wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd.Heeft de loonbonus een impact op de eerste pensioenpijler?Als je met een werkgever over loon spreekt, bedoelt die altijd het brutoloon,.w.z.Aan wie mag ik zoal een loonbonus toekennen?Heb je slechts én persoon in dienst?Sociaal grensbedrag, het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt.313 EUR in 2018 (grensbedrag 2017:.255 EUR).Winstpremie: nieuwe mogelijkheid vanaf De regering heeft in het kader van de koopkrachtverhoging, een nieuwe maatregel voorzien die u toelaat uw werknemers een bonus op uw verdeelbare winst toe te kennen.Neen, dat hoeft niet.Met een helder antwoord op 6 vaak gestelde praktische vragen, helpen we je op weg om vlot een loonbonus in te voeren binnen je onderneming.En dat zorgt dan weer voor tevreden werknemers waar u als werkgever alleen maar baat bij heeft.Moet de periode waarvoor ik een bonusplan opstel samenvallen met een kwartaal?Hoeveel sociale lasten betaal ik op een loonbonus?
De loonbonus is een collectief voordeel voor werknemers. .
Het volledige loon vór belastingen ( bedrijfsvoorheffing ) en socialezekerheidsbijdragen (RSZ) worden afgehouden.

Op die manier wil de wetgever vermijden dat een werkgever collectieve objectieven vastlegt en een loonbonusplan op poten zet voor de werknemers die hij gaat ontslaan in het kader van een collectief ontslag met het oog op een sluiting van de onderneming.


Sitemap